ITA สถานศึกษา
แจ้งเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
Q&A
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


    เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เริ่มก่อตั้งโดย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนายเสียมทอง หวังเจริญทรัพย์ จากบริษัทจตุรมิตรแลนด์ บริจาคที่ดิน 25 ไร่
ในหมู่บ้านเรสซิเด้นท์ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งมีนางวิเชียร สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในขณะนั้น รักษาการผู้บริหารโรงเรียนสาขา ดำเนินการรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ( สาขา ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 4 ห้องเรียน
โดยมีครู-อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มาช่วยสอนในอาคารชั่วคราวที่บริษัท จตุรมิตรแลนด์สร้างให้ในพื้นที่ชั่วคราว ของหมู่บ้านเรสซิเด้นท์ปาร์ค กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยมีนางมาลี สุดสาคร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พร้อมได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 ล ( พิเศษ ) 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท
ปีการศึกษา 2540
การสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 แล้วเสร็จในปลายเดือนมกราคม 2541 แต่สภาพพื้นที่บริเวณโรงเรียนเป็นบ่อกุ้งลึกประมาณ 1 – 2.5 เมตร น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นน้ำกร่อยใช้บริโภคไม่ได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้มีการตัดลดงบประมาณ

โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการขอความช่วยเหลือและร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงพื้นที่ ขุดสระ ถมดิน ทำถนน และได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำซับขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีขอวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งจำหน่ายทิ้งจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น มาดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้ดำเนินการย้ายนักเรียนจากพื้นที่ชั่วคราวมาเรียนพื้นที่จริงในอาคารเรียนหลังที่ 1 เมื่อต้นปีการศึกษา 2541

โดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารกองพล ป.ต.อ.เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ที่มาช่วยดำเนินการขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยรื้อถอนอาคารชั่วคราว เพื่อนำไปประกอบเป็นที่พัก และทำกิจกรรมในพื้นที่จริงของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2542
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 ล ( พิเศษ ) วงเงินงบประมาณ 16 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2543 และได้ปรับปรุงบรรยากาศของโรงอาหาร และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน โดยจัดคนงานช่วยกันตัดหญ้ารอบบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะสนามฟุตบอล เพื่อให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีกด้วย
ปีการศึกษา 2543
โรงเรียนได้จัดทำห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ห้องแนะแนวระบบใหม่ ห้องประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าเสาธงเพื่อใช้ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จัดสร้างหอพระประจำโรงเรียน ปรับปรุงถนนและทางเดินภายในบริเวณโรงเรียน ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน( อบต.คลองหวงแพ่ง) ชมรมผู้ปกครองครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ และผู้อุปการคุณอีกหลายท่าน
ปีการศึกษา 2544
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปีการศึกษา 2547
ได้รับงบประมาณปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับพื้นที่สนามฟุตบอล วางท่อน้ำใช้ทั่วบริเวณโรงเรียน จัดสร้างโรงจอดรถ
ปีการศึกษา 2548
ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น โดยปลูกต้นไม้ ให้เนื้อที่เป็นพื้นที่สีเขียว และให้ดำเนินการปรับปรุงห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โดยจัดซื้อโปรเจกเตอร์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ให้นักเรียนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยโรงเรียนได้เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัท ทีทีแอนด์ที เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างกว้างไกล
ปีการศึกษา 2549
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ปรับปรุงประตูหน้าต่าง โต๊ะเก้าอี้ ชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม และนำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ภายในห้องสมุดของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2550
ได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณอาคารเรียน 2 โดยการถมดินบ่อลึกด้านหลังอาคารเรียน 2 ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยขุดคลอง พลพัฒนาที่ 1
ปีการศึกษา 2554
เข้าสู่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตดัดดรุณี
ปีการศึกษา 2557
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา" หรือ "ต.อ.พ.ฉ."
ปีการศึกษา 2561

เข้าสู่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตแก้วโกวิท

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage