ITA สถานศึกษา
แจ้งเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
Q&A
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


    เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
  ปรัชญา
 "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม"
 
  วิสัยทัศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา
 
  คติพจน์
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
 
  พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.บริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
5.พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย
7.พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาของผู้เรียนและกิจกรรม
   ของชุมชน
8.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต  มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีเจตคติที่ดีงาม ต่อวัฒนธรรมประเพณี ใช้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายในปี  พ.ศ. 2554
 
  กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
    โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage