ITA สถานศึกษา
แจ้งเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
Q&A
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


    เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 

ทำเนียบครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางพันณี จิตรวิเศษสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวณัฐลดา ยงศิริ
ครูชำนาญการ
     
   
นางสาววชิราภรณ์ ล้อตระกูลพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสุนทร สร้อยเรืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเจนวิทย์ พวงทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทา
ครูชำนาญการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
นางนันทิยา สวนมาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางวรณัน พุฒซ้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสมพร คงเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชนา  อินแบน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก
พนักงานราชการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายไพโรจน์ ขำสำอางค์
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
   
นางสาวอรสา พลายงาม
ครูธุรการ
   
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage