ปฏิทินงานวัดผล ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางเรียนและตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แบบนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มห้องเรียนคุณภาพ
แบบนำเสนอนวัฒกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระโรงเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการอบรมครูระบบ E-training [UTQ 2558]
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู (ID plan โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระ)
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู (ID plan)
ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่และระดับภาค)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
แบบฟอร์มการนำเสนอสื่อวิชาการ (power point)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประกาศหยุดเรียนวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมครูโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557