หน่วยการเรียนรู้


 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก

  1. กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
  2. องค์ประกอบของงานกราฟิก
  3. การจัดองค์ประกอบศิลป์
  4. โปรแกรมกราฟิก
  5. ชนิดของภาพกราฟิก
  6. ความแตกต่างของกราฟิกแบบ 2 มิติ
  7. ไฟล์ภาพกราฟิก
  8. หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์
  9. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานต้านต่างๆ

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 - เริ่มต้นใช้งาน Adobe Photoshop CS6

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - การสร้างงานกราฟิก

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - การสร้างภาพกราฟิกแบบ บิตแมป (Bitmap)

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 - การใช้งานเลเยอร์ (Layer) และแซนแนล (Channel)

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 - การสร้างภาพกราฟิกแบบ เว็คเตอร์ (Vector)

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - การใส่ข้อความลงในภาพ

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - เทคนิคการจัดการภาพด้วย Style, Mask และ Blending

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 - การตกแต่งและซ่อมแซมภาพ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top page

Top Page Home My Facebook My Twitter Email