Crouse Syllabus and Overview


 

 คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมกราฟิก)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบ Vector และ Bitmap

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแห้มภาพกราฟิก
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
 4. สร้างและแตกแต่งภาพกราฟิก
 5. จัดการแฟ้มภาพกราฟิก
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์
 3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภากด้วยโปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop CS6)

 

คะแนน

  สอบกลางภาค 20
  สอบปลายภาค 20
  เข้าเรียน 10
  คะแนนเก็บ 50
  รวม 100
     

รายชื่อนักเรียน

 

หนังสืออ้างอิง

 • สิทธิชัย ประสานวงศ์
  โปรแกรมกราฟิก. --กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2556. 208 หน้า
  1. อะโดบีโฟโต้ซ๊อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
  I. ชื่อเรื่อง 006.68
  ISBN : 978-616-7630-06-9

 • นิพันทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์
  การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System). --กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. 320 หน้า
  1. การพิมพ์สี - โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
  I. ชื่อเรื่อง 686.23042
  ISBN-13 : 978-974-212-676-6

 • สุรพงษ์ บัวเจริญ
  ออกประกอบศิลป์สำหรับนักถ่ายภาพ. --กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 360 หน้า
  1. การถ่ายภาพ.
  I. ชื่อเรื่อง 771
  ISBN : 978-616-527-200-1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top page

Top Page Home My Facebook My Twitter Email